Το έργο USMART (πλήρης τίτλος «Εξατομικευμένες Έξυπνες Υπηρεσίες για τις Μεταφορές σε Αστικές Περιοχές») υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015», με κωδικό 3200.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ημερομηνία έναρξης έργου: 24/06/2014

Ημερομηνία λήξης έργου: 30/09/2015