Στην εκτέλεση του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθες εταιρείες: